Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

1 Inledning
Roche Diagnostics Scandinavia AB, 556067-8194 (”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att du beställer och använder våra produkter, prenumererar på vårt nyhetsbrev, använder våra digitala kanaler, eller kontaktar oss på annat sätt. Vi är därför ansvariga för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Accu-Chek Instant

Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och finns till för att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter på rätt sätt

Begreppet ”personuppgift” avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Vi kan komma att behandla personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. (nedan kallat ”Personuppgifter”).

Om du saknar svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Kontaktuppgifter” nedan.

2 Varför och hur behandlar vi dina Personuppgifter?

Varför behandlar vi dina Personuppgifter? Vad använder vi dina Personuppgifter till? Vilka Personuppgifter kan vi komma att behandla?
• För att kunna skicka nyhetsbrev.
• För att kunna kommunicera med författare.
• För att kunna handha arvodering till författare.
•Utskick av erbjudanden
•Analys av dina Personuppgifter för att bedöma vilka produkter eller tjänster du kan vara intresserad av
•Namn
•Adress
•E-postadress
•Födelsedatum
•Kön
•Ålder
•Typ av diabetes
•Information som du som författare skriver på bloggen
•Betalningsinformation
Varifrån får vi dina Personuppgifter? Du lämnar själv information om Personuppgifterna till oss. Vi kan också få Personuppgifter från landsting, om du beställer produkter genom dem.
Behandlar vi känsliga Personuppgifter: Ja. Uppgifter som relaterar till din hälsa, t.ex. typ av diabetes, behandling för diabetes, antal blodsockertester och köpta produkter, anses vara känsliga Personuppgifter.
Vilka andra kan komma få tillgång till dina Personuppgifter? Vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till våra samarbetspartner som utför uppdrag för oss, för att t.ex. leverera beställda produkter, skicka ut information om våra tjänster och produkter, och sammanställa kundundersökningar
Vilken är den lagliga grunden för vår behandling? Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Vi behandlar dock bara känsliga personuppgifterna om du lämnat ditt uttryckliga samtycke.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte tillhandahålla Tjänsten.
Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas så länge bloggen finns, inte längre än tre år efter bloggen har avslutats.
Varför behandlar vi dina Personuppgifter? Vad använder vi dina Personuppgifter till? Vilka Personuppgifter kan vi komma att behandla?
För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter •Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen) •Namn
•Kontaktuppgifter
•Personnummer
•Betalningshistorik
•Betalningsinformation
•Den korrespondens du har med oss
•Uppgifter om dina köp
Varifrån får vi dina Personuppgifter? Du lämnar själv information om Personuppgifterna till oss. Vi kan också få Personuppgifter från landsting, om du beställer produkter genom dem.
Vilka andra kan komma få tillgång till dina Personuppgifter? i kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till våra samarbetspartner som utför uppdrag för oss, t.ex. revision och bokföring.
Vilken är den lagliga grunden för vår behandling? Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vad som krävs av oss enligt lag. Om Personuppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köp.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte tillhandahålla Tjänsten.
Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid om tio år därefter.

3 Överföring av Personuppgifter utanför EU/EES?
Vi kan som personuppgiftsansvarig låta en partner eller leverantör att utföra den behandling av dina Personuppgifter som anges ovan, t.ex. IT-leverantörer och reklambyråer. Vi kommer inte tillåta att sådan behandling sker i andra syften än vad som framgår av den här personuppgiftspolicyn. Vissa partners och leverantörer kan ha delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. ”Tredje land”). Vi för bara över Personuppgifter till länder som EU-kommissionen bedömer har en adekvat skyddsnivå eller om leverantören har ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Accu-Chek Instant

4 Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Du har alltid rätt att:

– begära information om vilka av dina Personuppgifter vi behandlar, och du kan be om en kopia av dessa (registerutdrag),
– få felaktiga Personuppgifter rättade, och du kan i vissa fall be oss att radera dina Personuppgifter,
– invända mot att vissa av dina Personuppgifter behandlas och du kan också begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas,
– få de Personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
– om du är missnöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du göra en anmälan till Dataskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst kontakta oss på info@accu-chek.se och få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina Personuppgifter. Om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina Personuppgifter kan det dock innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.

5 Hur skyddas dina Personuppgifter?
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter och förhindra att de förloras, missbrukas, koms åt av obehöriga, avslöjas, ändras eller förstörs. För att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord. För att säkerställa integriteten för Personuppgifterna använder vi krypteringsteknik när vi överför Personuppgifter.

Våra leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av dina Personuppgifter.
6 Hur sker ändringar i personuppgiftspolicyn?
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy. Datumet för den senaste ändringen framgår i slutet av personuppgiftspolicyn. Om vi gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida, www.accu-chek.se. Du rekommenderas därför att läsa personuppgiftspolicyn regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade ditt samtycke, kommer vi att underrätta dig om dessa ändringar och inhämta nytt samtycke till vår behandling, om det är nödvändigt.

7 Användande av Cookies?
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Vi använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

När du besöker de delar av våra webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

8 Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser och du bör vara uppmärksam på att sådana webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

9 Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Roche Diagnostics Scandinavia AB, org. nr 556067-8194
Box 1228
171 23 Solna
stockholm.dataskydd@roche.com

Personuppgiftspolicyn antogs den 2018-05-22

Accu-Chek Instant - Enkel och tydlig