Livet och diabetes

Många känner skam över att ha diabetes typ 2

Publicerad för första gången: 28.01.21
Den här artikeln är mer än 2 år gammal och kan därför innehålla inaktuell information
Man känner skam över att ha diabetes typ 2 Illustration foto: Getty images.

Negativa känslor som skam och skuldkänslor är inte alls ovanligt hos personer med diabetes typ 2. Men vad beror det på egentligen, och vad kan man göra för att minska känslan av skam?

Pratar du mycket sällan om din diagnos med andra? Kanske är det till och med så att det är ytterst få som ens vet att du har diabetes typ 2, för att du känner skam?

Accu-Chek Mobile

Du ska veta att du är långtifrån ensam.

Över 500 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2, vilket gör det till den vanligaste diabetestypen i Sverige. Ända är det inte så ofta man ser någon med typ 2 träda fram och prata om det. För tyvärr är det många som känner skam.

– Skam, skuld och självförebråelse är teman som ofta lyfts fram i diskussioner kring diabetes typ 2. Jag har inga data som kan dokumentera hur vanligt detta är för dem som har fått diagnosen, men både vårdpersonal och användare pratar om detta, säger Jon Haug, specialist inom klinisk psykologi.

Han har arbetat med diabetes sedan 1979 och skrev 2010 sin doktorsavhandling om diabetes i kropp och sinne.

LÄS MER: Typ 2-diabetes kan starta mer än 20 år innan diagnosen ställs

Accu-Chek Instant

Fel att kalla det en ”livsstilssjukdom”

Eftersom typ 2 ofta kopplas till termen livsstil och levnadsställs hålls patienten ansvarig för sjukdomen. Haug tror att detta kan öka känslan av skam och skuld.

– Det har dokumenterats att det finns ett samband mellan kroppsvikt och diabetes typ 2. Viktminskning och rekommendationer om kostförändring och fysisk aktivitet är ofta första steget i behandlingen. Det bidrar förmodligen till att förstärka uppfattningen att sjukdomen är självförvållad genom vederbörandes livsstil, berättar han.

Även om övervikt och brist på fysisk aktivitet är de viktigaste triggerfaktorerna, är det viktigt att vara medveten om att man måste vara ärftligt predisponerad för att utveckla typ 2-diabetes.

– I mina samtal med människor som har typ 2 betonar jag att termen ”livsstil” inte är en sjukdomsbeteckning, och att det därför blir oprecist och direkt felaktigt att kategorisera typ 2 som en livsstilssjukdom, säger Haug.

LÄS MER: Detta är graviditetsdiabetes

Det medicinska och psykologiska måste behandlas separat

Det är ju inte vikten som är avgörande för att ställa diagnosen. Sjukdomen ska diagnostiseras och karakteriseras med vanliga medicinska faktorer, som blodsocker, insulinförsämring och lipidparametrar.

– Typ 2-diabetes är en kroppslig sjukdom, medan levnadssätt och livsstil är kopplade till och förankrade i sociala och psykologiska förhållanden. Både de medicinska och de psykologiska och sociala aspekterna vid typ 2-diabetes måste därför både förstås och behandlas separat – även om de båda områdena hänger ihop, förklarar Haug.

Kvinna känner skam över att ha diabetes typ 2
Illustration foto: Getty images.

Det innebär att det medicinska och psykologiska måste uppfyllas på olika sätt. Bättre insulinåtgärder blir det medicinska behandlingsmålet som kan lösas på olika sätt (läkemedel). Medan en förändrad livsstil ska förankras i insatser som ofta betecknas som ”förändringsfokuserad rådgivning”.

– En hälsosam livsstil minskar risken för kroppslig sjukdom, medan de båda områdena måste studeras och behandlas var för sig, säger han.

LÄS MER: Senkomplikationer vid diabetes: Så minskar du risken

Gammaldags attityder måste bekämpas med kunskap

En kandidatuppsats av sjuksköterskan Christine Onstad, som tog upp erfarenheter och kontroll av diabetes typ 2, fann även att många med typ 2 upplever negativa känslor som skuld, skam, rädsla och osäkerhet.

Några av deltagare ville inte ta insulin i offentlig miljö. Och några önskade att det inte skulle bli känt att de har sjukdomen, av oro för vad andra skulle tycka. De klandrade sig för att de hade fått sjukdomen och inte kunde kontrollera den tillräckligt bra.

Flera upplevde också att familj, vänner, kollegor, vårdpersonal och folk som knappt kände dem såg ner på dem.

Hur människor omkring oss ser på diabetes typ 2 säger naturligtvis en del om hur öppen man vågar vara med diagnosen. Och om man känner skam eller inte. Socialt stöd var något deltagarna upplevde som en viktig resurs för att uppnå god egenvård och kontroll.

Därför är diabetes typ 2 kanske något man bör prata mer om. För det att sprida information och kunskap om typ 2 kan bidra till att göra upp med gamla synsätt och därmed också minska skamkänslan. För du har trots allt inget att skämmas för.

Källor: Norsk sykepleierforbund, BIBSYS Brage/NTNU, Diabetesforbundet, Diabetes i Danmark, Diabetes.se

Innehållet på denna webbplats är skrivet av och för en nordisk publik och kan innehålla källor, detaljer eller information baserad på ett annat land eller en region än ditt eget.

Accu-Chek Instant